ทีมแพทย์

Doc-Art

หมออาท

นพ.ธรรมรัตน์ จันทร์นวล

“การช่วยให้ทุกคนสามารถดึงเอาความสวยที่ซ่อนอยู่ภายในตัวออกมาอย่างเต็มที่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามอันดับหนึ่งะของเอเชีย” โดยให้ THE ART CLINIC ยึดมั่นพันธกิจ (Mission) ในการให้บริการด้านศัลกรรมความงามที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผ่านประสบการณ์อันน่าประทับใจสำหรับลูกค้าทุกคน"

Doc-1

หมอหนุ่ม

นพ. ประเสริฐ พรหมพันธุ์ธาดา

Doc-3

หมอตูน

นพ. เกริกวิชย์ วิสิฐสกุลชัย

Doc-2

หมอหลิง

พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ

Doc-5

หมอคิด

นพ. วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์

art-logo

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105563135062
เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ๒๕๘๔ / ๒๕๖๓

Scroll to Top